Đo lường về lực và mômen

Là một chuyên gia đo lường về lực và mômen, GTM không chỉ thiết lập tiêu chuẩn trên toàn thế giới, mà còn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiêu chuẩn ở mức cao hơn mức trung bình.

Chúng tôi là những người tiên phong và thúc đẩy phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực này, một nhóm hiệu suất cao với các kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc